Privacyverklaring

E-data & Research vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens E-data & Research verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Soort persoonsgegevens

E-data & Research legt alleen persoonsgegevens vast voor het versturen van het blad E-data & Research per post en voor het versturen van de digitale versie per e-mail. De volgende persoonsgegevens worden hiervoor door de ontvanger aan DANS verstrekt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en organisatienaam.

Doeleinden

E-data & Research verwerkt persoonsgegevens alleen indien hier toestemming voor is gegeven. Alle abonnees zijn altijd in de gelegenheid om de toestemming weer in te trekken.

E-data & Research verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan haar doel: een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk debat en de uitwisseling van informatie over het delen en hergebruiken van data.

De verwerking van persoonsgegevens door E-data & Research is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

E-data & Research beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is zal E-data & Research conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden

E-data & Research verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag, zoals bedoeld in artikel 6 AVG, voor aanwezig is.

Voor het versturen van de digitale versie van E-data & Research wordt de online tool MailChimp gebruikt.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. E-data & Research adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Uitoefening van uw privacyrechten

U kunt een verzoek bij E-data & Research indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

  • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
  • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens
  • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens
  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Recht van bezwaar
  • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Functionaris voor gegevensbescherming

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de waarborging van uw privacy binnen E-data & Research kunt u zich wenden tot onze privacy-coördinator: Emilie Kraaikamp.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door E-data & Research zoekt E-data & Research graag samen met u naar een oplossing. Wanneer dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

E-data & Research kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van E-data & Research worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit vloeiende privacyregels.

Cookies

E-data & Research maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 2 augustus 2018.